ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door

Sering Omgeving & Toezicht

Hoofdweg 140

1175 LD Lijnden

KvK nr 62178156

hierna te noemen opdrachtnemer.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer doet geen beroep op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

 

Artikel 2. Offerte

1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van een maand.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens (zoals aanbestedingsdocumenten, verslagen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van benodigde stukken, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

4. Indiening van een inschrijving op een aanbesteding gebeurd geheel op risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

 

Artikel 7. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

 

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde is uitgesloten.

 

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden tegen afgesproken tarieven uit de overeenkomst.

 

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inschrijving door de opdrachtgever bij aanbestedingen en de daaruit volgende gunning van het werk.

 

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na verzending van de nota.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

 

Artikel 13. Ontbinding

1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

•In staat van faillissement geraakt

•Surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt

•Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/ofvorderingen van opdrachtgever wordt gelegd

•Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

 

Webdesign by G Signed