Omgevingsmanagement

 

Home

 

Sering Omgeving & Toezicht

 

BLVC

 

Samenwerking

 

Contact

 

Wie ging u voor

Wij assisteren u bij de voorbereiding, inrichting en uitvoering van Omgevingsmanagement.

 

 

Een toelichting op onze diensten en producten op het gebied van BLVC*  vindt u hier.

(*Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

 

 Achtergrondinformatie over Sering Omgeving & Toezicht vindt u hier.

 

 

Wilt u meer weten of heeft u een vraag, neem dan contact op, wij staan u graag te woord.

SERING = ONDERSCHEID

SERING OMGEVING & TOEZICHT

Ik ben Gert Klaassens en werk als omgevingsmanager voor overheid, adviesbureaus en aannemers. Door de jaren heen heb ik voor verschillende partijen gewerkt en aan beide kanten van de tafel gezeten. Hierdoor heb ik een ruime blik gekregen voor de wijze waarop de partijen naar projecten kijken, wat hun zorgen en risico’s zijn en welke beheersmaatregelen zij bij voorkeur toepassen.

 

In het verleden heb ik gewerkt als toezichthouder en directievoerder op uitvoeringsprojecten en nog voordat de term omgevingsmanagement bestond, vormde ik vrijwel altijd het eerste aanspreekpunt voor de omgeving van een project. Zo heb ik al vroeg ervaring op gedaan met omgevingscommunicatie, stakeholders, verkeersmanagement, kabels & leidingen en vergunningen. Kortom, belangrijke aspecten die nu onder omgevingsmanagement vallen.

 

Sering Toezicht & Omgeving is opgericht omdat de overheid als opdrachtgever steeds meer taken bij zijn opdrachtnemers neerlegt. Met name op het gebied van kwaliteit en omgeving tijdens de uitvoering. Dit laatste vergt vooral van aannemers een andere wijze van werken en denken omdat de opdrachtgever minimale omgevingshinder nastreeft. De ervaring leert dat een tevreden en geïnformeerde omgeving meer overlast accepteert en zelfs begrip heeft voor hinder, wat tot een gunstig verloop van de werkzaamheden leidt. Een omgevingsmanager met beide benen op de grond,  een rol die mij op het lijf is geschreven, is hierbij van cruciaal belang.

 

Het onderscheidende vermogen van Sering Omgeving & Toezicht is dat de ervaring van meer van 15 jaar in uitvoeringswerken. Wanneer wij een omgevingsanalyse uitvoeren, richten wij ons op de omgeving en houden tegelijkertijd rekening met de uitvoerbaarheid van het werk. Daarmee ontstaat een analyse van de omgeving, aangevuld met haalbare en uitvoerbare maatregelen voor een hinderarme uitvoering.

 

Ik vertel u graag meer.

 

Gert

Klaassens

OMGEVINGSMANAGEMENT

Bij (grootstedelijke) uitvoeringsprojecten zijn planning en kostenbeheersing veelal de drijvende factoren en intussen is onderkend dat de omgeving hier ook een grote invloed op heeft. Vanuit die gedachte brengen wij in een vroegtijdig stadium de omgevingsbelangen in kaart middels een analyse. We doen dit bij voorkeur al tijdens de inschrijvingsfase. Door te anticiperen op omgevingshinder en in de aanpak maatregelen op te nemen om die hinder te minimaliseren, voorkomen we klachten, oponthoud en faalkosten in de uitvoering. Het omgevingsmanagement is daarmee integraal onderdeel van de uitvoering. De planning en kostenbeheersing zijn hiermee beter geborgd en imagoschade voor opdrachtnemer en opdrachtgever blijft uit. Een win-win situatie dus.

 

Sering Omgeving & Toezicht begint haar omgevingsmanagement met een omgevingsanalyse ter plaatse en brengt daarmee onder andere de raakvlakken, risico’s en doelgroepen in kaart. De analyse geeft input aan de uitvoeringsmethodiek en fasering van het werk. In veel gevallen verzorgen wij de omgevingsanalyse al tijdens de inschrijvingsfase, voor een gedegen plan van aanpak dat tegemoet kom aan de wensen van de opdrachtgever.

 

Voorafgaand aan de uitvoering richten wij ons op het afstemmen met stakeholders en het informeren en luisteren. We voorkomen daarmee veel meldingen en klachten over de werkzaamheden. Als toch klachten ontstaan is het zaak snel en zorgvuldig te handelen zodat de omgeving zich serieus genomen voelt. Wij dan ook vaak ook binnen een paar uur te plaatse voor een persoonlijk gesprek. We zorgen voor een snelle oplossing en de omgeving voelt zich serieus genomen.

 

Bij Sering Omgeving & Toezicht maken wij ook gebruik van de term Omgevingscoördinator. Uit ervaring weten we dat de omgeving deze term vooral associeert met een benaderbaar persoon die taken oppakt en regelt. Bij het woord ‘manager’ kan het idee ontstaan dat het om een persoon gaat die te veel op afstand zit en met name zaken delegeert. De omgeving wil een laagdrempelig persoon om vragen aan te stellen of klachten te uiten. Met de inzet van de Omgevingscoördinator is dit geborgd. Daarmee wordt de angel snel uit een potentieel conflict gehaald wat het imago van de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer ten goede komt.

 

BLVC

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

Werkzaamheden in de openbare ruimte van Amsterdam vereisen veelal een BLVC-plan. De gemeente stelt vaak een BLVC-plan op hoofdlijnen of BLVC-kader ter beschikking en de aannemer dient een BLVC-detail-/uitvoeringsplan op te stellen ter goedkeuring. In geval er nog geen BLVC-kader is opgesteld ligt het BLVC-plan volledig bij de aannemer. Dit is specialistisch werk en het plan dient vaak op korte termijn te worden ingediend. Wij ondersteunen partijen hierbij en hebben in het verleden BLVC-plannen op hoofdlijnen en detail-/uitvoeringsplannen opgesteld voor werkzaamheden in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost, West, Westpoort en Zuid. Dit betrof de herinrichting van woonwijken en bedrijfsterreinen, de aanleg en renovatie van riolering, diepriool en spuileidingen, groot onderhoud elementverhardingen en asfaltwerken en sleufloze technieken voor de aanleg van kabels en leidingen voor gas, water en stroom.

 

Wij gebruiken de BLVC-methodiek ook in andere gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van verkeersplannen. Dit leidt ertoe dat een verkeersplan een breder spectrum beslaat en rekening houdt met alle stakeholders die van invloed zijn op het verkeer.

De opbouw van een BLVC-plan is als volgt:

 

 

Toelichting project

Omgevingsscan/Stakeholdersanalyse (nauwkeurige omschrijving omgeving en projecten)

Bereikbaarheid (maatregelen die de bereikbaarheid op peil houden)

Leefbaarheid (maatregelen die de leefbaarheid op peil houden)

Veiligheid (maatregelen om de fysieke veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen)

Communicatie (communicatie over het project tijdens werkzaamheden)

Verkeersplan (omleidingen van verkeersstromen tijdens uitvoering).

 

 

In Amsterdam geldt dat alle projecten die plaatsvinden op één van de hoofdnetten waarbij het verkeer wordt gehinderd moeten worden gemeld bij de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU). De WWU is onderdeel van het Coördinatiestelsel en heeft als doel om hinder op de hoofdnetten te beperken en vanuit dit doel komt de eis voor een BLVC-plan. Tevens geldt in Amsterdam dat voor ondergronds werk en asfalteringswerk een Werken In Openbare Ruimte (WIOR) vergunning nodig is. En wanneer dit werk van invloed is op de Amsterdamse Hoofnetten dan is tevens een goedgekeurd BLVC-plan nodig om de WIOR-vergunning aan te vragen. En tot slot, om tot een goedgekeurd BLVC-plan te komen is vooroverleg nodig met het betreffende stadsdeel en vertegenwoordigers van onder andere de Politie, Brandweer, V&OR en GVB.

 

Het gehele traject van aanmelden bij het Coördinatiestelsel, opstellen van het BLVC-plan, vooroverleg en indienen van het BLVC-plan bij de WWU-commissie kunnen wij voor u verzorgen.

 

WIE GING U VOOR

SAMENWERKING

CONTACT

Sering Omgeving & Toezicht

 

Gert Klaassens

06 106 30 480

gertklaassens@seringadvies.nl

 

Postadres

Hoofdweg 140

1175 LD Lijnden

 

KvK

BTW-id

IBAN

 

Algemene voorwaarden

 

Bezoek ook de  website van Sering advies

- nummer 62178156

- nummer NL002155488B02

- nummer NL07INGB 0683543083

 

Bezig met verzenden

Er is een fout opgetreden

Formulier ontvangen